<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d30789381\x26blogName\x3dkiwikommer\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://kiwikommer.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_BE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://kiwikommer.blogspot.com/\x26vt\x3d3709486210001237602', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Sletje van het kapitalisme

vrijdag, juni 08, 2007


Jammer maar helaas; de blijvend expanderende wereldeconomie lijkt niet te counteren. Met stenen gooien zoals in Rostock vind ik net een tikkeltje te extreem, en bijgevolg uit pure wanhoop zal ik mijn economisch linkse principes moeten vervangen met het kapitalistische, alles voor mij, niets voor de negertjes, olie is leuk, het stijgende zeepijl is het probleem van onze kinderen, gedachtegoed. Kiwi volgt en het resultaat is merchandising. Het eerste kiwikommerproduct dat wordt gelanceerd zijn onze super mega fantastisch vetgeyle en voorlopig vooral ook gratis wallpapers.
Kiwikommer T-shirts, mokken en iPhones? Ik sluit niets uit voor de toekomst. 1. Anonymous Mirthe said:

  Zeer leuk! :D
  Spijtig dat ik nu net zo'n goede wallpaper heb... Als ie aan vernieuwing toe is, kom ik zeker weer langs ;)

 1. Blogger Tim said:

  ik wil wel een t shirt :D

 1. Anonymous sanne said:

  voor de mokken gaan we is winkelen in de ikea e :p

 1. Anonymous kathleen said:

  Ik vind ze behoorlijk geniaal! :D

 1. Blogger CocktailSaurus said:

  En net als elke extreem-kapitalist, geniet van de effort die IEMAND ANDERS gedaan heeft.

  Geef maar toe!

  Hoe noemde die kerel nu weer die dat getekend heeft? Allez, whats-his-name...

  (Nee, niet ik. Ik kom op dit (zeldzaam) moment eens op voor iemand anders...)

 1. Blogger depolle said:

  @mithe: wel niet te lang wachten he, voor je het weet verkoop ik ze aan een paar duizenden euros per stuk.

  @tim: T-shirts, ik heb er het logo Wel voor natuurlijk. Als ze er komen krijg jij het eerste ;-)

  @sanne: wel costumised mokken hè, zo met kiwi op. maar een uitstapje naar de ikea zie ik altijd wel zitten...

  @coctailsaurus: ssssht, niemand moet weten dat deze, zoals kathleen al vermelde, geniale tekeningen niet van mijn hand zijn, maar van een groot en befaamd blogger.

leave a comment