<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d30789381\x26blogName\x3dkiwikommer\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://kiwikommer.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_BE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://kiwikommer.blogspot.com/\x26vt\x3d-5153089024053065817', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

knuffel je boom

zondag, april 22, 2007

Sta nu recht, en begeef je in de richting van uw tuin of de meest met natuur omgeven locatie in uw omgeving, kijk goed rond, zoek een boom, en geef die een dikke knuffel. Want vandaag is het earth day, en geeft toe, welke dag is beter dan earth day om een boom te knuffelen? Ik zou het niet weten.

 1. Anonymous Mirthe said:

  Ik zou heel graag willen, maar ik zit midden in 't stad en in de nabije omgeving is er niet echt een boom te zien.

  Misschien maak ik straks wel een wandeling of zo :)

 1. Anonymous Eline said:

  ikzelf heb het nog niet gedaan, zo een boom geknuffeld. Moet ik misschien eens doen voor de positieve energie ofzo :D.
  In het Citadelpark in Gent wel al eens boomknuffelsessie gezien.
  's Wel grappig :-)

 1. Blogger CocktailSaurus said:

  Ik doe dat zo af en toe... HEt leukste is als de boom terugknuffeld.

  PS: en hoe kom je te weten dat die boom graag geknuffeld wordt? Misschien overval je opeens zijn 'intieme omgeving'? Zouden we eerst niet om toestemming moeten vragen?

leave a comment