<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d30789381\x26blogName\x3dkiwikommer\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://kiwikommer.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_BE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://kiwikommer.blogspot.com/\x26vt\x3d3709486210001237602', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

actionshot

dinsdag, maart 20, 2007


Zo van die "actionshots" die overduidelijk volledig stil getrokken zijn vind ik altijd zon leut. Wat denken die modellen dan op zon moment vraag ik mij af? Ik gok op het volgende:


Madam: Heb ik deze morgend de vaatwasmachine af gezet?

Meneer: MjammjammjammjammjammjammjamMadam: Zou hij het leuk vinden als ik zachtjes in zijn oor blaas?

Meneer: Ik hoop dat die trut nu eens niet in mijn oor gaat spuwen zoals vorige keer.

  1. Anonymous Mirthe said:

    En meestal levert het dan van die belachelijke foto's op...

leave a comment