<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d30789381\x26blogName\x3dkiwikommer\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://kiwikommer.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_BE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://kiwikommer.blogspot.com/\x26vt\x3d3709486210001237602', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Paniek alom

zondag, februari 18, 2007


Paniek ten huize van kiwi. Ik was rustig aan het internetten als plots, uit het niets, de Vittel fles die de ene seconde nog stevig in mijn handen zat, naar beneden totterde en recht op Jon (mijn laptop) belande. Een waterval van fris helder mineraalwater (vergelijkbaar met "hurricane katherina") gutste over de tafel en de betrokkene partijen waren alles behalve te verwaarlozen. Jon heeft het meeste moeten opvangen. Sandra (mijn Wacom tekentablet) kreeg ook een serieuze teug te verwerken en Klaartje (mijn iPod) ontving een aantal verloren druppels. Freddy (mijn gsm) zat gelukkig veilig en wel in mijn broekzak. Kiwi stond 2 meter verder, en kon niets anders doen dan machteloos kijken naar het gevaarte.

Na wat wilde acties met handdoeken en haardrogers blijkt nu, 2 dagen na het voorval, dat geen enkel van de partijen permanente beschadiging hebben opgelopen.
 1. Anonymous Mirthe said:

  Oef!

 1. Anonymous dramoghe said:

  Dat noemen ze bij ons dus 'oeresjanse' hebben..

 1. Anonymous smara ratih said:

  sommige mensen, sommige dingen hebben chanse in het leven

 1. Anonymous QG said:

  niet echt, water is niet direct schadelijk voor toetsenborden. je weet wel, zoals spatvriendelijke horloges, ze moge nat worden, maar ge moogt ze niet onderdompelen.
  nu bruisend water daarentege is al wa erger, ma het ergste is koffie en thee, die oxideren namelijk de connectie tussen de toetsen en het bord..... C=

leave a comment