<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d30789381\x26blogName\x3dkiwikommer\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://kiwikommer.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_BE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://kiwikommer.blogspot.com/\x26vt\x3d3709486210001237602', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Spiegel

woensdag, januari 31, 2007

Vandaag heb ik de Antwerpse Meir geteisterd door mijn marktonderzoekende zelf uit te hangen. Vraagjes in verband met het al dan niet goed werken van automaten om cinema tickets te kopen enzo. Na wat aandringen en het roepen van "wij verkopen niets" hebben we toch een aantal mensen kunnen aanspreken. 1 ding heb ik echter opgemerkt. De jonge mensen gaven mooie en nuttige antwoorden. De Senioren waren boertig en begonnen te klagen over al de miserie in ons o zo gevaarlijke Belgenland, over de graffiti en het vandalisme en over de onbeschofte jeugd van tegenwoordig. Ze zouden beter eens in de spiegel kijken.

leave a comment