<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d30789381\x26blogName\x3dkiwikommer\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://kiwikommer.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_BE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://kiwikommer.blogspot.com/\x26vt\x3d3709486210001237602', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

trip met jon

donderdag, december 28, 2006

Weinig verbazing op te merken wanneer ik zag dat mijn draagbare persoonlijke computer het draadloos netwerk weer niet kon detecteren. Hem dan maar naar het netwerk brengen dacht ik zo. Ik pak Jon (want zo noemt mijn laptop) op en glijd richting gang. Kast is saai, spiegel is saai, trap is koud, kapstok is saai. Deur gaat met een zwiep open en daar staat een poes. Ik herken de poes, want het is de mijne. Verklaart ook waarom ze in mijn woonkamer staat. Ze kijkt mij en Jon aan alsof we net haar Whiskas hebben geript. We aaien ze maar zij blijft ons vreemd bekijken. Ik en Jon van: "No way hosé". Wij laten ons niet zomaar denigreren door iemand die aan zijn eigen poep likt. Wij mogen dan wel dubieuze individuen zijn, maar ook wij verdienen een beetje respect, en dus ook van onze poes. De beslissing was gevallen, de poes wordt genegeerd. 3 meter verder komen we uiteindelijk met een gevoel van opperste voldoening aan bij onze eindbestemming; de elektronisch draadloze netwerk verspreid installatiemachine. Gapend naar dit meesterwerk van techniek merk ik dat de ontvangst perfect is. Nu wel spijtig dat ik niets nuttig had om te internetten. Al is een kwartier blokken omzeilen ook wel een nut op zich natuurlijk.

 1. Blogger Jasper said:

  "Deur gaat met een zwiep open en daar staat een poes. Ik herken de poes, want het is de mijne. Verklaart ook waarom ze in mijn woonkamer staat."

  En dat, dames en heren, is een polisme

 1. Anonymous Mirthe said:

  Weer een spannend avontuur van depolle... ;)

 1. Blogger Tine said:

  ik wist ni da ge ene poes had paul :o

 1. Anonymous Cursief Huigje said:

  veel blogplezier en veilig draadloos internetverkeer gewenst in 2007!

 1. Anonymous Lapin McAdam said:

  "Laptopjon", de meest tot de verbeelding sprekende computernaam van het Kauwenberg-network.

leave a comment