<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d30789381\x26blogName\x3dkiwikommer\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://kiwikommer.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_BE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://kiwikommer.blogspot.com/\x26vt\x3d3709486210001237602', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

typisch

dinsdag, december 26, 2006

Overal in het huis gaat het draadloos internet perfect… …behalve dan in mijn kamer natuurlijk.

 1. Anonymous smara ratih said:

  steel het draadloos netwerk van de buren... alee ja hack het noeme ze da zeker :p zo kan ik in heel men kot op internet. want die draad komt ier maar een metertje uit de muur. dan zit ik aan t voeteinde van men bed... zeer efficient ingericht :p

 1. Anonymous Mirthe said:

  Altijd hetzelfde eh :D Ik probeer dan op de draadloze modem van de buren te geraken, soms werkt dat beter en dan hoef ik me niet in te houden wat downloaden betreft ;)

 1. Blogger depolle said:

  de buren hebben hier ook wel draadloos internet, maar die verbinding is nog slechter.
  nu, ik heb wel relatief goede verbinding op dit moment eigenlijk.

 1. Anonymous QG said:

  nja wat wil je, het is dan ook jouw kamer...

leave a comment