<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d30789381\x26blogName\x3dkiwikommer\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://kiwikommer.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_BE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://kiwikommer.blogspot.com/\x26vt\x3d3709486210001237602', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

rode oogskes

vrijdag, december 15, 2006

Wanneer weet je dat je te veel voor de pc hebt gezeten in een week?

Wel, dat is wanneer je even tv aan het kijken bent, en de muis zoekt om die te bewegen zodat de screensaver niet opspringt.

Maar on the bright side, het belangrijkste schoolproject begint stilaan vorm te krijgen (zowel letterlijk als figuurlijk).

  1. Anonymous pironik said:

    pff. ik heb ook al naar de oogzalf moeten grijpen.

  1. Anonymous QG said:

    oh my god, ik zit veel voor de pc, mazoiet hebbek nog nooit voor gehad.lol

leave a comment