<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d30789381\x26blogName\x3dkiwikommer\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://kiwikommer.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_BE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://kiwikommer.blogspot.com/\x26vt\x3d3709486210001237602', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

trots

zondag, december 03, 2006


Vrijdag ben ik naar PO-cases gegaan; een namiddag lezingen georganiseerd door mijn studierichting (productontwikkeling). Allemaal zeer typisch en relatief interessant tot een zekere Lukas van Achilles associates het woord nam. Al zeer snel begon hij te praten over de xeikon 5000, een industriële printer die hij heeft ontworpen. Een duidelijke grijns en flikkerende oogskes, alsof hij een kind met zijn aller eerste lekstok was, verschenen op zijn gezicht. De trots droop er (terecht) af toen hij vermelde dat "zijn printer" een Ifdesign award had gewonnen (voor de mensen die het niet zouden weten, dat is een zeer indrukwekkende onderscheiding voor designers). Op de vraag of hij opnieuw voor productontwikkeling zou kiezen als hij zou moeten herbeginnen aan zijn studies twijfelde hij geen seconde. "Het werken is nog toffer dan de studierichting zelf" en "ik zou niets liever willen" vatten het zo wat samen.

Zon dingen samen met het fijn kriebelig gevoel ik krijg wanneer ik zon strak, puur, proper, uiterst fijn gedetailleerd product zie leert mij 1 ding. Mss met uitzondering van architectuur is er geen enkele richting dat ooit zo goed zou kunnen passen bij mij dan het gene ik nu doe.

Hell yeah, Laat maar komen die opdrachten, ik kan er weer helemaal tegen.

  1. Blogger Depechie said:

    Hazo... mr. is volledig klaar voor de werkvloer :)
    Awel dat ge ook zo'n knappe desings moogt maken hé !

leave a comment