<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d30789381\x26blogName\x3dkiwikommer\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://kiwikommer.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_BE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://kiwikommer.blogspot.com/\x26vt\x3d3709486210001237602', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

terug weg

maandag, juli 23, 2007

Nog maar net gerecupereerd van mijn fietsvakantie, of kiwi en ik vertrekken weer. 3 weken lang zal kiwikommer leeg blijven, 3 weken lang zal ik leven zonder computer en internet, 3 weken lang zal ik trekken door het met een hittegolf geteisterde zuidoost europa, 3 weken lang zal ik overspoelde worden (zoals in Engeland) door mensen met een Italiaanse, Sloveense en Kroatische taal. 3 weken weg, en ik heb er zin in.

Tot over 3 weken. Ik ben 16 augustus terug.

Ik werd wakker

zaterdag, juli 21, 2007

Ik werd wakker, zag mijn wacom liggen, en dacht: het is dringend tijd om een of andere draak te tekenen...Ik ga op reis

woensdag, juli 18, 2007

Ik ga op reis, en ik neem mee…

…ik neem mee, mijn fototoestel, een hoedje, zonnecrème factor 30+, anders wordt ik rood, heel rood, zo rood als mijn roze communistische T-shirt waardoor iedereen denkt: is hij communist? En dan zien ze mijn T-shirt met Duitse adelaar en denken ze: is hij een nazi-sympathiesant? (terwijl die adelaar niets met nazi's te maken heeft). Misschien moet ik een afspraakje regelen met Cameron Diaz om onze frustraties uit te wisselen? Kan ik haar direct ook vragen wat ik nog allemaal moet meenemen op reis.

En Frankrijk

maandag, juli 16, 2007

En we zijn terug, en het was vermoeiend, en het deed pijn, en kiwi heeft geen enkel moment moeten fietsen, de pietzak.

En een verslag van de trip komt er, en waarschijnlijk vooral bij Smara Ratih.

En Le Havre is ver, en Franse autobestuurders zijn heel boertig, en regen zuigt, en Frankrijk is soms wel heel erg leeg en met "une baguette" en een pot Nutella geraak je ver.

En hieronder nog een aantal fototjes van onder andere Amiens en Fécamp, en Etretat en Le Havre en Le pond de Normandie.En nu een week rust voor ik 3 weken lang door Kroatie trek.