<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d30789381\x26blogName\x3dkiwikommer\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://kiwikommer.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_BE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://kiwikommer.blogspot.com/\x26vt\x3d3709486210001237602', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Kim Jong-il vs Appelspijs

zaterdag, februari 06, 2010


OMG, 6 februari, opnieuw een volledig jaar geleden dat ik hier (n)iets zinvols neergeschreven heb... ...Teh interweb zal ongetwijfeld mijn hoogstaand literaire hersenspinsels gemist hebben. Wat er ondertussen allemaal gebeurd is vraag je? 1 jaar verder, student af, werkende mens... het moest er ooit van komen. Kiwi is ondertussen terugvonden in nogal twijfelachtige staat. Het is me nog steeds een mysterie waar hij heel die tijd is geweest. Je zou kunnen denken dat als je hem vind achter een kast dit insinueert dat hij heel die tijd daar achter heeft gelegen, maar ik weet beter... de snodaard...
Verder gaat mijn lijst van favoriete dingen van het jaar als volgt:

1) Rucola (+37850)
2) Pocahontas met smurfen (+894759)
3) Een appel (+685)
4) Kathleen van Brempt (-1)
5) lopen (+13)
...
877039) Zwitserland (+2)
877040) Het vagevuur (+0)
877041) NMBS (-56378)
...
1754076) Sneeuw + zout (-1685)
1754077) Sneeuw (-1685)
1754078) Hypocrieten (-267)
1754079) Kim Jong-il (+1)
1754080) Pensen met appelspijs (-24)

Opmerkelijk is het feit dat Pensen met appelspijs (=applemoes) officieel Kim jong-il voorbij is gegaan als mijn minst favoriete ding. Dat heeft waarschijnlijk veel te maken met het feit dat ik Kim Jong-il nog nooit op mijn bord heb gekregen... ...gelukkig maar.
Genoeg over Kim, tot volgend jaar? ;-)

ps: mocht iemand zich afvragen hoe ik mezelf er aan herinner om op 6 februari iets te schrijven hier? wel, die Dear Future me van 2 post, lees 2 jaar, geleden wordt ook door den deze hier daadwerkelijk gebruikt, en dat doet me er ook altijd aan denken om vlug nog eens te schrijven op kiwikommer...

  1. Anonymous waddUP said:

    yeah, see you next year ;-)

leave a comment