<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d30789381\x26blogName\x3dkiwikommer\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://kiwikommer.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_BE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://kiwikommer.blogspot.com/\x26vt\x3d3709486210001237602', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Fris en Stress

zondag, december 23, 2007

Stress stress stress

Jury

En dan slapen

Heel veel slapenSlapen om fris te zijn.

Fris zijn om fris te kunnen beginne aan de blok en de examens.

  1. Anonymous Anoniem said:

    ik gok op de lijnentrekker voor je voetbalveld... ziet er wel strak uit

  1. Blogger Cursief Huigje said:

    een goeie blok gewenst. Geniet ook wat van de eindejaarssfeer:)

  1. Anonymous buddha said:

    Fijne feestdagen en een goede blok.

leave a comment