<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d30789381\x26blogName\x3dkiwikommer\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://kiwikommer.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_BE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://kiwikommer.blogspot.com/\x26vt\x3d3709486210001237602', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Boe aan de Fixkes

woensdag, oktober 17, 2007

Verschrikkelijk. Niet gewoon slecht, maar echt VERSCHRIKKELIJK. Vooral hun laatste nummer dan.

Ik kan het gewoon niet aanhoren, en krijg degoushokken als ik het begin van het lied hoor.

Ik luister nog liever naar een Jump Reggie remix van Britney Spears, K3 en Mega Mindy.

Ik zou nog liever een hele DVD kijken van FC de kampioenen dan dat lied 1 keer uit te luisteren. 1. Anonymous Cursief Huigje said:

  als ik het goed begrijp, ben je geen fan (meer) van de Fixkes:))
  Ik heb trouwens nooit die grote hype begrepen.

 1. Anonymous Achterluitenant Smeulders said:

  Ik vind dat je wat te ver gaat met die DVD van FC De Kampioenen.

  Doe het niet. Er is voor minder het touw over de dwarsbalk geworpen.

 1. Blogger CocktailSaurus said:

  Geef mij dan maar de bokaal gevuld met centjes, van minder waarde in totaal dan 1 CD van de Fixkes.

leave a comment