<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d30789381\x26blogName\x3dkiwikommer\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://kiwikommer.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_BE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://kiwikommer.blogspot.com/\x26vt\x3d3709486210001237602', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Fris en Stress

zondag, december 23, 2007

Stress stress stress

Jury

En dan slapen

Heel veel slapenSlapen om fris te zijn.

Fris zijn om fris te kunnen beginne aan de blok en de examens.

Benen en armen en bewegingen

zaterdag, december 15, 2007

Aan al die Jumpers met hun zwabbelbenen: pas op voor het Franse gevaar.

Aanschouw Tecktonic, de nieuwste foute danssteil van onze buren in het westen.

En zij hebben gelukkig net iets minder ruimte nodig...
Ik kijk er vast al naar uit.