<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d30789381\x26blogName\x3dkiwikommer\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://kiwikommer.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_BE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://kiwikommer.blogspot.com/\x26vt\x3d3709486210001237602', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Verslaafde bezoekers

donderdag, januari 17, 2008

Zijn er hier verslaafde bezoekers op mijn blog?

Weet je het niet zeker?


Dan is er nu de test op hoeveelisteveel.be


Mijn scores? Wel, de enige die echt werkelijk van toepassing zouden kunnen zijn, is alcohol en internet.


Alcohol: 13 op 40. voor een volwassene betekent deze score dat je risico loopt dat alcohol problemen gaat opleveren.


Internet: 28 op 79: voor een doorsnee volwassene betekend deze score dat er op dit moment geen aanwijzingen zijn dat het internetgebruik problematisch is.

  1. Anonymous Pelle said:

    Een dag later schrijf ik vrijwel een identieke post. Dat ruikt naar plagiaat! :)

  1. Anonymous Cursief Huigje said:

    oef ik ben niet verslaafd aan het internet.
    (... denk ik:))

leave a comment