<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d30789381\x26blogName\x3dkiwikommer\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://kiwikommer.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_BE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://kiwikommer.blogspot.com/\x26vt\x3d3709486210001237602', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

wapperen

dinsdag, oktober 30, 2007


Ondanks mijn druk bezig zijn aan het ontwerp van een volautomatisch belijningstoestel voor voetbalvelden, voelde ik mij verplicht om de via hier gevonden test te proberen.

Ik ben al geen vlaggenwapperer, en nog minder met zo van die gele leeuwenvlagjes. Daarom ook niet verwonderd dat ik 88% unionist blijk te zijn.


Een Belgische vlag hoef ik ook niet hoor. Geef mij maar zon blauw-geel sterrending.

Boe aan de Fixkes

woensdag, oktober 17, 2007

Verschrikkelijk. Niet gewoon slecht, maar echt VERSCHRIKKELIJK. Vooral hun laatste nummer dan.

Ik kan het gewoon niet aanhoren, en krijg degoushokken als ik het begin van het lied hoor.

Ik luister nog liever naar een Jump Reggie remix van Britney Spears, K3 en Mega Mindy.

Ik zou nog liever een hele DVD kijken van FC de kampioenen dan dat lied 1 keer uit te luisteren.Ecologisch bewustzijnde software

woensdag, oktober 10, 2007De werkkrachten achter Wordweb zijn werkelijk zeer groene jongens. Snodaards die regelmatig met een SUV rijden moeten ook betalen: GENIAAL.

Geld, geld en meer geld

zondag, oktober 07, 2007


Politiek EN economie op kiwikommer? Hou u vast, want vandaag is de dag.Chicago republican, 2 jaar geleden:

"The European economy is crap. It has been crap. It will continue to be crap. Too much government, too much unemployment, too much socialism. The Dollar may dig down below parity, but I don't think it will stay below by this time next year."


Wij Europese "communisen" hebben die ameriaanse neo liberale varkentjes toch weeral een poepie laten ruiken.

Nu nog de nationale politiek overhalen en ik ben tevreden. Als Scandinavie een sterke economie kunnen opbouwen zonder drastisch lasten te verlagen, kunnen wij dat zeker ook.