<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d30789381\x26blogName\x3dkiwikommer\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://kiwikommer.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_BE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://kiwikommer.blogspot.com/\x26vt\x3d3709486210001237602', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Onderwijs en vooral veel drank

donderdag, september 27, 2007

Heb ik al gezegd dat ook bij mij het school al een tijdje begonnen is? Neen zeker? En dat mijn dagelijkse residentie bij gevolg verplaatst is van het rustige (lees saaie) Vlaams Brabantse plattelandsleven, naar het drukke, hectische (lees spannende) Antwerps stadsleven?

En dat mijn kot nu ook voorzien is van een veel serieuzere muziekinstallatie en de ondertussen befaamde zwarte koelkast, gevuld met allerhande voedingswaren, en vooral zeer veel drank. Drank waarmee ik heel het gebouw kan voorzien van feest-stimulerende middelen.

Over feest gesproken… …het is StuDay, ik zal mij eens in gang moeten zetten denk ik.

Verslaafd

zaterdag, september 22, 2007

Verslaafd aan dit geniaal nummer.

Silly dancing is toegestaan.

een draak op een kerk

donderdag, september 13, 2007


waarom blijf ik draken tekenen?