<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d30789381\x26blogName\x3dkiwikommer\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://kiwikommer.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_BE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://kiwikommer.blogspot.com/\x26vt\x3d3709486210001237602', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Dear Future Me

woensdag, februari 06, 2008


Ooit iets willen vragen aan jezelf in de toekomst? Wel hier is je kans.

Dichter bij tijdreizen zal je nooit komen.

Knap ding

zondag, februari 03, 2008

Examens gedaan, dus dacht ik: de ideale gelegenheid om mezelf te trakteren op een knap ding. Neen, ik heb het niet over de schone meid op de foto, maar het stukje minimal design in haar handen.

Ik had al een tijdje een digitale camera nodig, en dus heb ik mezelf de Canon Ixus 70 aangeschaft.

Hieronder een selectie van de eerste fotos...