<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d30789381\x26blogName\x3dkiwikommer\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://kiwikommer.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_BE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://kiwikommer.blogspot.com/\x26vt\x3d3709486210001237602', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

stop CO2

zaterdag, augustus 25, 2007

Ik denk dat zijn/haar alcoholstift bijna op is...

Stoppen van chemische verbindingen

donderdag, augustus 23, 2007

Zeer opgetogen was ik, als geïnteresseerde in de drijfveren en motivaties van individuen die hun meningen op elk blank publiek goed moeten schrijven, bij het ontdekken van nog een exemplaar tijdens mijn dagelijkse werkronde in de bib van Leuven (Ja, u hoort het goed, studenten zonder herexamens bestaan nog).


Wat bedoelde deze snoodaard met die vandalenstreek?

Ik ben op twee mogelijkheden gekomen, die ik uiteraard hier zal voorleggen aan jullie allen.


1. Hij is van mening dat we allen moeten stoppen met roken. Hierdoor gaan de sigarettenmultinationals zoals Marlboro en BAT failliet, met een economische crisis als gevolg. Mensen beginnen hierdoor te plunderen, en er ontstaat massahysterie. In al deze chaos is het bijna onvermijdelijk dat een of ander bang land het nodig vind een kernwapen af te vuren. De rest volgt en de mensheid sterft uit. Geen fabrieken en prottende koeien en varkens(niet de Vlaams Belang stemmende varkens maar de echte zwijnachtige knorrende roze dieren die je in boerderijen vind) meer en hierdoor wordt de productie van CO2 gestopt.


2. Nog een vleugje dommer als vorig mogelijkheid: Hij of zij denkt dat we de Kyoto normen gaan halen als we met zen allen gaan stoppen met roken.


Maar goed, ecologie zit in de lucht, nu hopen dat er echte ideeën op tafel komen.


Ps: ben ik de enige die het samenvoegen van Vlaanderen en Nederland zo'n fantastisch super de max mega stoer plan vind?

I see an old fridge and I want it painted black

maandag, augustus 20, 2007

Niets of niemand ontsnapt aan mijn zwartverffurie!


En Kroatië

donderdag, augustus 16, 2007

En we zijn terug, en het was heel de tijd warm en droog en heet, en we zijn verbrand, en Italianen zijn niet te vertrouwen, en Ljubljana heeft een geweldig leuk hostel, en Kroatië heeft, vooral bij zonsondergang, een heel mooie kust met veel eilandjes, en we hebben vaak gesnorkeld en gezwommen, en al mijn geld is op, en ik miste kaas en vlees, en Jadrolinija-boten zijn de max en het goedkoopste openbaar vervoer in Kroatië, en het was leuk en neig en dergelijk.

En hieronder nog een reeks plaatjes van onder andere Rijeka en Dubrovnik en Plitvice en Zagreb en Venetië.