<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d30789381\x26blogName\x3dkiwikommer\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://kiwikommer.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_BE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://kiwikommer.blogspot.com/\x26vt\x3d3709486210001237602', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Muesli

vrijdag, februari 06, 2009


Hip hip hoera; exact een jaar geleden dat ik hier nog onzin heb zitten verkondigen, dat verdiend een feestje. Ook het perfecte moment om er nog eens wat van die zelfde onzin neer te schrijven.
Waar zal ik beginnen?
Ik ben kiwi verloren. Ik denk dat hij stiekem niet akkoord was met mijn beslissing om niet meer op deze blog te schrijven. Hij is nu ongetwijfeld al zijn gedachtes aan het ordenen in een of ander ver en exotisch land. Mocht iemand hem tegen komen, laat me dan maar iets weten.
Ik heb me ondertussen, om de leegte te vullen die kiwi heeft achtergelaten, een nieuw webstekje gemaakt dat dienst zou moeten doen als portfolio. met een naam als paullehouck.be wordt mijn identiteit nog langer geheim houden niet evident, maar dat terzijde.
Verder ben ik fan geworden van muesli, kathleen van brempt en het lezen van provocerende Engelstalige romans. Nog verder ben ik niet fan geworden van stof, Porto-wijn en sombere toekomstperspectieven.
En alles tussen deze 6 laat mij volkomen onverschillig. Dit varieerd van Cornflakes, Bart Dewever en niet provocerende engelstalige romans tot Lucht, Martini en niet sombere toekomstperspectieven.