<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d30789381\x26blogName\x3dkiwikommer\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://kiwikommer.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_BE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://kiwikommer.blogspot.com/\x26vt\x3d3709486210001237602', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Wist je trouwens...

zondag, februari 06, 2011


Wist je trouwens dat ik interaction design in Nederland aan het Post-masteren ben? In praktijk houdt dat interaction design wezen in dat ik met veel fancy zinnen kan rondslingeren zoals "Wat een mooie affordance heeft die deurklink" en "dit ontwerp kan nog een reeks iteraties gebruiken". Ook kan ik vanaf nu zonder veel schroom overal en altijd Helvetica als font gebruiken en uitleggen waarom Helvetica superieur is tov het bijna identieke Arial. In praktijk houd dat in Nederland postmasteren in dat ik veel meer betaal voor mijn pintjes (sorry, biertjes bedoel ik), dat ik overal culinair onverantwoorde gefrituurde snacks uit de muur kan halen en dat ik zo nu en dan geld moet pinnen ipv afhalen. Wist je trouwens ook dat het ondertussen nog exact 1 jaar later is dan mijn vorige post? Nu weet je het wel. Groetjes en tot volgend jaar...