<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d30789381\x26blogName\x3dkiwikommer\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://kiwikommer.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_BE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://kiwikommer.blogspot.com/\x26vt\x3d3709486210001237602', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Verslaafde bezoekers

donderdag, januari 17, 2008

Zijn er hier verslaafde bezoekers op mijn blog?

Weet je het niet zeker?


Dan is er nu de test op hoeveelisteveel.be


Mijn scores? Wel, de enige die echt werkelijk van toepassing zouden kunnen zijn, is alcohol en internet.


Alcohol: 13 op 40. voor een volwassene betekent deze score dat je risico loopt dat alcohol problemen gaat opleveren.


Internet: 28 op 79: voor een doorsnee volwassene betekend deze score dat er op dit moment geen aanwijzingen zijn dat het internetgebruik problematisch is.

Smilingtears Gatpukkel

donderdag, januari 10, 2008

Toen ik vandaag uit mijn bed strompelde dacht ik; deze dag is speciaal.

Deze dag is een dag vol hoop. Een dag waar het volk, de plebs, jan met de pet al jaren op staan te wachten. Want de mensen willen verandering.

Deze dag zal ik actie voeren voor een mooiere wereld, een socialere wereld, een betere wereld.

Een betere wereld met Barack Obama als Amerikaanse President en Smilingtears gatpukkels voor iedereen. Een smilingtears gatpukkel voor de bomma, een smilingtears gatpukkel voor de maten, een smilingtears gatpukkel voor Obama, de rest en ik.

Ik schrok me KAPOT

woensdag, januari 09, 2008

Ik schrok me KAPOT

Niet alleen bij het zien van het nieuwe VRT decor en website maar ook bij deze foto van Hillary Clinton. De persoon die deze foto heeft gekozen heeft wel duidelijk een gevoel voor humor.

De Amerikaanse presidentsverkiezingen; verkiezingen die ik een heel pak belangrijker vind dan eender welke Vlaamse of Belgische verkiezingen. Mogen de Democraten (bij voorkeur Hillary of Obama) Amerika een nieuwe koers geven, en er terug een respecteerbaar land van maken na de desastreuze Bush jaren.

Linkeroever

zaterdag, januari 05, 2008

Van sporten wordt je gezond, maar van monsters en dubieuze oude vrouwtjes die je sleutels aanreiken blijkbaar niet. Integendeel.

Want wat lees ik hier?

Mijn favoriete locatie om te joggen gaat zomaar even het decor en onderwerp worden van een nieuwe Vlaamse horrorfilm. Dat gaat het niet makkelijker maken natuurlijk. De examens zijn al scary genoeg.