<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d30789381\x26blogName\x3dkiwikommer\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://kiwikommer.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_BE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://kiwikommer.blogspot.com/\x26vt\x3d3709486210001237602', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Zuchtjes en pufjes aan de linkeroever

woensdag, november 21, 2007

Wat een mens al niet afziet uit eigen initiatief.

Zo kiezen ze na een stressvolle dag vol schooltaken en verwarrende gedachtes niet om lui in de zetel te liggen, en gewoon als een zombie naar TV te kijken, maar krijgen ze het idee om minstens twee maal per week het nachtelijke Antwerpen te trotseren.

Zo kiezen ze om via hippe-tunnels (=tunnels die zo hip zijn dat er hippe afrekeningwaardige videoclips opgenomen worden)
de linkerkant van de scheldeoever te vullen met pufjes en zuchtjes en andere joggeluiden. Zo kiezen ze om bij de Kennedytunnel even te rusten en te kijken naar de lichtjes van het stad.

Geen dagelijkse zorgen, geen zagende mensen, geen nutteloze gedachtes. Gewoon stilte.

Die fiere kathedraal, die leuke KBC toren, dat indrukwekkende Justitiepaleis. Allemaal overgoten door lichtjes.

Nooit gedacht dat ik daar zo van kon genieten.

  1. Blogger e-ketnat said:

    Je soulmate "La Esterella" dweepte ook zo met de lichtjes van 't Stad. Geef mij maar de lichtjes van de ogen van een Esterella van 80 jaar jonger.

  1. Anonymous smara ratih said:

    *Verbaast* jij loopt gewoon weg of wa??? =p

  1. Anonymous Lies said:

    Geen fijnere ontspannende inspanning dan joggen, het maakt je geest vrij en geeft je een ongelooflijke energyboost en als je dan nog eens kunt genieten van die lichtjes van 't Stad, dan is het helemaal compleet!

leave a comment