<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d30789381\x26blogName\x3dkiwikommer\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://kiwikommer.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_BE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://kiwikommer.blogspot.com/\x26vt\x3d3709486210001237602', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

En het geschiedde

vrijdag, november 09, 2007

Werkelijk onoverwinbaar, dat ben ik vanaf dit eigenste moment.

Heuse aanvallen van een half Marokkaanse half Limburgse half homofiele vechtersbaas kon ik met gemak afwenden. Gigantische afstanden overbruggend keek ik naar die schone nachtelijke lichtjes van het stad en zijn fiere kathedraal op die schone linkerkant van de schelde.

Allemaal ter voorbereiding van die ene jury. Die ene krachtmeting. Die ene tussentijdse presentatie.

Het geschiedde, en het ging allemaal goed.


Ohja, en dit is dus mijn fameus concept voor een volautomatisch voetbalveldenlijntrekmachine.

 1. Anonymous PieterC said:

  Netjes! Tot hoever moest deze opdracht uitgewerkt worden? Moest je die ook modellen enzo? Of was het enkel de technische kant van het verhaal?

 1. Blogger depolle said:

  het was een tussentijdse presentatie, dus moest het nu nog niet volledig af zijn. vooral focus op het gebruik.
  Op vlak van componenten heb ik het nogal vrij oppervlakkig afgewerkt, maar daar heb ik nog tijd voor.
  3D model moest nog niet, en dat heb ik dan ook nog niet gedaan, dat is o.a. voor de volgende fase.

 1. Anonymous Mirthe said:

  Leuk dingske :)

 1. Blogger e-ketnat said:

  Ziet er eerder uit dan een voertuig voor op de maan maar oogt wel best goed. Nu nog zien of het rechte lijnen kan trekken.

leave a comment