<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d30789381\x26blogName\x3dkiwikommer\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://kiwikommer.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_BE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://kiwikommer.blogspot.com/\x26vt\x3d3709486210001237602', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Geld, geld en meer geld

zondag, oktober 07, 2007


Politiek EN economie op kiwikommer? Hou u vast, want vandaag is de dag.Chicago republican, 2 jaar geleden:

"The European economy is crap. It has been crap. It will continue to be crap. Too much government, too much unemployment, too much socialism. The Dollar may dig down below parity, but I don't think it will stay below by this time next year."


Wij Europese "communisen" hebben die ameriaanse neo liberale varkentjes toch weeral een poepie laten ruiken.

Nu nog de nationale politiek overhalen en ik ben tevreden. Als Scandinavie een sterke economie kunnen opbouwen zonder drastisch lasten te verlagen, kunnen wij dat zeker ook.

  1. Anonymous Jelle said:

    Amen to that!

leave a comment