<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d30789381\x26blogName\x3dkiwikommer\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://kiwikommer.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_BE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://kiwikommer.blogspot.com/\x26vt\x3d3709486210001237602', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

terug weg

maandag, juli 23, 2007

Nog maar net gerecupereerd van mijn fietsvakantie, of kiwi en ik vertrekken weer. 3 weken lang zal kiwikommer leeg blijven, 3 weken lang zal ik leven zonder computer en internet, 3 weken lang zal ik trekken door het met een hittegolf geteisterde zuidoost europa, 3 weken lang zal ik overspoelde worden (zoals in Engeland) door mensen met een Italiaanse, Sloveense en Kroatische taal. 3 weken weg, en ik heb er zin in.

Tot over 3 weken. Ik ben 16 augustus terug.

 1. Anonymous Mirthe said:

  Have fun! :D

 1. Blogger Cursief Huigje said:

  Enjoy it!

 1. Anonymous PieterC said:

  Veel plezier!

 1. Anonymous smara ratih said:

  welkom terug, want dat ben je vandaag :-D terug terug terug

 1. Blogger depolle said:

  idd, zo terug ben ik nog niet veel geweest in mijn leven.
  gigantisch terug...

 1. Blogger Tine said:

  veel plezier...
  Ben ook al eens in kroatie geweest:)

leave a comment