<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d30789381\x26blogName\x3dkiwikommer\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://kiwikommer.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_BE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://kiwikommer.blogspot.com/\x26vt\x3d3709486210001237602', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

verkiezingen

zaterdag, mei 26, 2007

de verkiezingen komen er aan, hoog tijd voor stemtestjes dus...

mja, een grote verrassing is het natuurlijk niet.
overeenkomsten met partijen:
Groen! 85%, Spirit 79%, Spa 76%, CdnV 57%, Vld 49%, Nva 43%; LDD 40%, Vlaams Belang 29%

en op de VRT stemtest is het blijkbaar Spa.

 1. Anonymous QG said:

  hehe, als de media zelf nieens de verschillen fatsoenlijk in kaart brengen, wat moet je dan als jan met de pet?

 1. Anonymous Sigrid said:

  Grappig, je bent de eerste die ik tegenkom die bij de kiestest van de standaard niet bij spirit uitkomt... Ik verdacht hen al van illegale deals enal.

 1. Blogger CocktailSaurus said:

  Bij mij is het CD&V, dan Groen, en op de vijfde plaats... VB

  En niets boven de 60%... ik voel me verteerd door de chaos...

leave a comment