<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d30789381\x26blogName\x3dkiwikommer\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://kiwikommer.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_BE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://kiwikommer.blogspot.com/\x26vt\x3d3709486210001237602', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

*zucht*

zaterdag, mei 05, 2007

Dan krijg je een schoolopdracht voor filosofie als de volgende: "geef een presentatie over de werkelijkheid". Het moet maar 10 minuutjes duren, je mag al de mogelijke media gebruiken, en een komische toets is welkom.

Waarom heeft een ontwerper filosofie nodig vraag je? Wel, ik zou het ook niet weten.

Als iemand een idee heeft, zeg het mij, want ik heb blijkbaar geen inspiratie meer.

 1. Anonymous Jelle said:

  Je kan een presentatie maken over de presentatie van de werkelijkheid langs een projectoriële representatie, die behalve visueel, ook denotatief en connotatief de dialectische verbanden tussen de zijnden van het zijn en de zijnden van het onstoffelijke zijn, geheel blootlegt.

  Zeg nu nog eens dat filosofie niet nuttig is voor iedereen ;)

 1. Anonymous pironik said:

  lol. maar eigenlijk vind ik een presentatie over de (verschillende) representatie(s) van de werkelijkheid wel nog een goed idee. want uiteindelijk is alles perceptie.(door tegengestelde politieke kampen, vroeger en nu, representatie van de wereld door tv-makers ...)
  euh...succes (y) ;)

 1. Anonymous Ewoud said:

  Iets met LSD misschien?

 1. Blogger Tine said:

  Net zoveel als biomedischers filosofie nodig hebben ;)

 1. Anonymous QG said:

  je kan het over het practische aspect hebben. het begint bij het idee in je hoofd, maar dat moet je kunnen neerpennen, op pc uitwerken, en dan realiseren, waarbij je door de materialen beperkt wordt. een idee in je hoofd is niet altijd volledig realiseerbaar omdat je gewoon weg de middelen niet hebt, of stukken vergeet. zoals de idee: de cirkel, is niet materialiseerbaar, je kan er wel dicht in de buurt komen, maar volgens de strikte definitie, zal je dat nooit kunnen waarmaken, als je een foto trekt moet je trekken wat je door je lens ziet, wat nog eens achteruitgaat op de pc, en als je het dan wil aan passen, geeft het scherm et altijd nog anders weer dan het afgedrukte resultaat... waarom? simpel, een scherm werkt met licht en een printer met inkt. je hebt dus de werkelijkheid, en da afbeelding van de werkelijkheid.om nog maar te zwijgen over de interpretatie van het menselijk brein. wat ook voor iedereen anders is. ik vind dus zeker dat je met deze filosofische theorie moet rekening houden als ontwerper.

 1. Anonymous Kathleen said:

  Ik denk dat ik slaag ga krijgen als ik zeg dat ik dat een supergoeie opdracht vind. Toch? Dan zal ik het nu maar op een lopen zetten voor ik hier een blauw oog krijg of zo.

 1. Blogger depolle said:

  @jelle, pironik en qg: danku voor het idee, maar ik heb het iets eenvoudiger gehouden ;-).

  @ewoud: ik vond het toch wel er iets over en te illegaal voor een schoolproject.

  @kathleen: geen slaag, hoogstens een vieze blikwisseling. nuja, op zich is het best wel een leuke opdracht natuurlijk.

  @tine: filosofie is zo een beetje het Zedenleer van het hoger onderwijs hè.

 1. Blogger CocktailSaurus said:

  ALLE media mag gebruikt worden?

  Maak een stripverhaal en laat hun dat dan voor tien minuutjes lezen, vraag daarna of ze zich goed in die werkelijkheid konden inbeelden.

  And that's it!
  No?

leave a comment