<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d30789381\x26blogName\x3dkiwikommer\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://kiwikommer.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_BE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://kiwikommer.blogspot.com/\x26vt\x3d3709486210001237602', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

auto

woensdag, april 11, 2007


Zo nu en dan heb ik gewoon zin om een auto te tekenen.

 1. Blogger Depechie said:

  Damn... die auto ziet er dus echt wel knap uit !

 1. Blogger CocktailSaurus said:

  Yup, helemaal niet slecht.
  EN minimalistisch zie ik. Hoe zou het interieur zijn, enkel zwart en wit?

 1. Anonymous smara ratih said:

  wooo effe onder den indruk, neigen otto

 1. Anonymous Cursief Huigje said:

  zo nu en dan heb ik zin om met zo'n auto rond te rijden!
  Thx voor de link. Ik link dra wel terug!

 1. Blogger Tine said:

  zalig getekend!

leave a comment