<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d30789381\x26blogName\x3dkiwikommer\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://kiwikommer.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_BE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://kiwikommer.blogspot.com/\x26vt\x3d-5153089024053065817', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

oranje

vrijdag, maart 30, 2007


Wat dit is? Dit is een kinderbuggy, eentje dat je kan omvormen om zo op je fiets te droppen.

Waarom ik er een tekening van maak? Omdat ik dat moest voor de tussentijdse presentatie van mijn nieuwste schoolopdracht.

Waarom hij zo oranje is? Omdat oranje voor deze week mijn favo kleur is.

Waarom oranje? Omdat mandarijnen oranje zijn.

Waarom mandarijnen? Omdat de genen in mijn fruitmand beginnen te stinken.

Waarom ze beginnen te stinken? Omdat ze opgevreten worden door allemaal vieze kleine beestjes.

Waarom zoveel waarom's? Omdat ik heel de week alles zit te koppelen aan "the butterfly effect".

 1. Blogger Tine said:

  En waarom zit je de hele week alles te koppelen aan 'the butterfly effect'?

 1. Anonymous tupid said:

  fancy shmensy..

 1. Blogger depolle said:

  @tine: dat is waarschijnlijk door een of andere vlinder in Bangladesh...

  @tupid: gigantisch arty farty ook.

 1. Anonymous smara ratih said:

  may i say: deim goei plan die buggy/ fietszit
  topie! :p

 1. Anonymous Nick said:

  2e jaar PO?

 1. Blogger depolle said:

  @smara ratih: dat vond de jury blijkbaar niet, want ze hebben mij een F gegeven.

  @Nick: bijna, 3e jaar PO

 1. Anonymous Cursief Huigje said:

  ik wou dat ik ooit in zo'n buggy had gezeten:))

leave a comment