<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d30789381\x26blogName\x3dkiwikommer\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://kiwikommer.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_BE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://kiwikommer.blogspot.com/\x26vt\x3d-5153089024053065817', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

terug

zondag, maart 18, 2007

Misschien heb je al gemerkt dat ik hier even een pauze had ingelast. Ik was het "bloggen" even beu tot echt wel kotsbeu. (btw: ben ik de enige die "bloggen" zo'n debiel werkwoord vind? Zo ja: laat mij uw alternatief weten). Bij deze is de pauze dus terug opgeheven, al denk ik wel dat ik tegen een iets lager tempo zal herbeginnen.

Ondertussen is er niet geweldig veel gebeurd. Ik kan het samenvatten met: werken voor project, eten, weinig slapen afwisselen met veel slapen op vreemde uren, confrontatie met Vlaams Nationalistische hooligans, de mysterieuze verdwijning van kiwi, meer eten en de nog mysterieuzere terugkeer van kiwi.

  1. Anonymous Mirthe said:

    Welcome back! :D

  1. Anonymous QG said:

    als je bloggen al zo gek vind, wat vind je dan van vloggen? of anders gezegt: het bloggen via video uitzendingen. en geloof me het is een woord. het komt uit de knack. Vloggen, bizar, net een of ander werkwoord uit de middeleeuwen een van de vele verloren ambachten dat zou kunnen betekenen vlechten en gewonnen, als in zelfgekweekt. van een of andere bizarre mandenvlechter, of haarvlechter of vlasvlechter. of een of ander materiaal met de letter o in?

leave a comment