<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d30789381\x26blogName\x3dkiwikommer\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://kiwikommer.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_BE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://kiwikommer.blogspot.com/\x26vt\x3d3709486210001237602', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

eindelijk

zaterdag, februari 03, 2007

Zoals u ziet zal kiwikommer vanaf heden functioneren in een nieuw strak wit kleedje, want ik vond dat er dringend verandering op dat vlak nodig was. De basis voor mijn layout had ik vrij snel gevonden, maar voor de afwerking vond ik maar geen oplossing. Tot ik vandaag op mijn bureau een bolletje klei zag liggen (handig hulpmiddel voor het maken van vooral organische vormen). 5 minuten later had ik een kiwiventje in mijn handen, en 10 minuten later stond ik buiten massa's foto's te trekken van het ventje. En hier zijn we dan, een paar uurtjes later, en kiwi en kommer (zijn schaduw) hebben direct gestalte gekregen. 1. Anonymous PieterC said:

  Netjes! Enige suggesties:
  *misschien iets aan de grijze achtergrond doen?
  *Misschien "de kiwikommer" in de header wat groter zetten:)

 1. Blogger depolle said:

  Ik zou persoonlijk niet echt weten welke kleur beter past bij deze layout dan grijs...
  De grotere titel is idd een stuk beter.

 1. Anonymous Jelle said:

  Een donkergroen met grijze tinten in? :)

  Een geslaagde mascotte, moet ik zeggen.

 1. Blogger Els said:

  hm...*applause*

 1. Anonymous Ewoud said:

  Eindelijk kan ik mij een beeld vormen bij een kiwikomkommer...

 1. Anonymous dramoghe said:

  schoon! en ik treed ewoud bij

 1. Blogger Dieter said:

  Geniaal logo. Een eigen T-shirt lijn dringt zich op!

 1. Anonymous pironik said:

  OKEE, nu zijn we jaloers.

 1. Anonymous Mirthe said:

  Dit is officieel schoon.
  Lekker fris en zo.
  Nice :D

leave a comment