<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d30789381\x26blogName\x3dkiwikommer\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://kiwikommer.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_BE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://kiwikommer.blogspot.com/\x26vt\x3d3709486210001237602', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

conditionering ofzo

dinsdag, januari 02, 2007

Het was weer prijs vandaag. Tussen het blokken door even radio luisteren en plots kreeg ik kippenvel. Trillingen over heel mijn lijf en een dubbel zo snelle hardslag als normaal. En dit allemaal door 1 specifiek liedje, namelijk "Everybody here wants you" van Jeff Buckley.

Elk jaar dat ik naar Rock Werchter ben geweest (2003, 2004 en 2005), ben ik elke morgend op de camping wakker geworden met dat nummer. Ik lag denkik telkens dicht bij volk die dat liedje graag horen. En nu koppel ik dat lied blijkbaar psychologisch aan "opstaan in Werchter".

Vreemd maar echt wel fijn.

 1. Anonymous pironik said:

  en eigenlijk is het ook gewoon een goed nummer.

 1. Anonymous Mirthe said:

  Een lied met een herinnering noem ik dat. Ik heb er zo ook een paar.

 1. Anonymous stijn v. said:

  Maar Jeff Buckley is zo emo! Hoe kan je dan nog vrolijk je dag beginnen?

 1. Anonymous paul said:

  precies dezelfde ervaring met dat nummer. Maar het komt volgens mij niet uit een tent van wat gasten, maar hoort jaarlijks tot de soundcheck van het hoofdpodium. Zalig wakker worden, en daarna komt ieder jaar AIR meen ik :)

 1. Blogger depolle said:

  @paul: hehe, zalig. Ik was al aan het denken dat ik niet de enige kon zijn die dat lied telkens hoorde.
  Het kan idd wel het hoofdpodium zijn.

 1. Anonymous paul said:

  ... en nog een zalige geruststelling: ook tijdens de edities 2006 en 2007 was ie te horen. Over fijne tradities gesproken :)

leave a comment