<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d30789381\x26blogName\x3dkiwikommer\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://kiwikommer.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_BE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://kiwikommer.blogspot.com/\x26vt\x3d-5153089024053065817', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

slechte ideeën

zaterdag, december 09, 2006

Er zijn goede ideeën en slechte ideeën. Een goed idee was Jonathan Ive's "laten we Apple een minimal look geven". Een goed idee was "laten we pinda en chocolade mengen, en het Snickers noemen".

Maar het idee van Leonidas om pralines met wortelsmaak te maken was geen goed idee. Het was zelfs een slecht idee. Een heel slecht idee. Een om u dood van te schrikken slecht idee.

 1. Anonymous Mirthe said:

  Dan hoop ik maar dat ik er nooit zo één per ongeluk in mijn mond krijg...

 1. Anonymous pironik said:

  ja dan vraag ik mij af: ze zijn toch te herkennen?

 1. Blogger depolle said:

  @Mirthe: laten we hopen dat niemand ooit zo iets per ongeluk in zijn mond krijgt.

  @Pironik: ja, gelukkig hebben ze er een oranje papiertje rond gewikkeld. Het lijkt hard op die rode leonidas met kersen in, alleen zijn deze papiertjes dus oranje.

leave a comment