<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d30789381\x26blogName\x3dkiwikommer\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://kiwikommer.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_BE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://kiwikommer.blogspot.com/\x26vt\x3d3709486210001237602', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

coming home

zaterdag, november 18, 2006
dat groenlinks bij die Nederlanders is echt wel DE politieke partij voor mij, hadden ze maar zo iets in België. Hun reclame filmpje alleen al.


 1. Anonymous Kevin said:

  Hoewel wij wel zo'n partij zouden kunnen gebruiken...zo'n filmpje zou bij ons in het verkeerde keelgat schieten denk ik :D

  grtz
  Kevin

 1. Blogger depolle said:

  ik zie niet waarom. Toch niets shockerend te zien ofzo?

 1. Anonymous Anoniem said:

  ginder precies ook, al vond ik het zalig. heb net vernomen dat ze achteruit zijn gegaan.*sip*

leave a comment