<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d30789381\x26blogName\x3dkiwikommer\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://kiwikommer.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_BE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://kiwikommer.blogspot.com/\x26vt\x3d3709486210001237602', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Bedenking

donderdag, november 02, 2006


Wat zou er gebeuren als ik de, veel te machtige, president van Europa werd? Iedereen gelukkig? Hongersnood? Oorlog met Amerika? De hemel op aarde? Het zelfde als nu? Ik weet het zelf niet, maar wat ik wel weet is dat de nieuwe vlag er ongeveer zo zou uitzien.*Duivelse lach*

 1. Anonymous pironik said:

  ik zal het ne keer zeggen tegen mccarthy...

  *sardonische lach*

 1. Anonymous Anoniem said:

  don't you dare take away my pool.....

 1. Blogger dipfico said:

  Volgens mij wordt dan hetvolgende al gebanned:
  woorden die jij niet kan uitspreken, pluizige vijanden, landbouwers, SUV's, racisten, katers, amelie mauresmo, homeopathie, typen in word, mensen die cartoons serieus nemen, comic sans en ros geld

 1. Blogger depolle said:

  al de racisten met het vliegtuig naar... ...euhm... ...racistenland??

leave a comment