<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d30789381\x26blogName\x3dkiwikommer\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://kiwikommer.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_BE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://kiwikommer.blogspot.com/\x26vt\x3d3709486210001237602', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

apocalypse mosquito

woensdag, oktober 25, 2006


Je wordt pas echt man als je in een oorlog hebt gevochten zegt men. Geen oorlog in de buurt echter, dus zal ik man moeten worden door op fanatieke wijze te jagen naar muggen. Met men zwart-wit Adidas schoenen in de hand, kom ik het gevaarte tegemoet. De verstikkende damp van Citronella, verspreid door een elektrisch aangedreven moordmachine, creëert een benauwde sfeer. In boxershort en met men KBC-cowboyhoed op kop stap ik richting spiegel. Terwijl ik mij insmeer met van dat smerig anti-mug goedje toont mijn verbeten blik de ernst van de hele zaak. De eerste muggen vliegen me om de oren. Ik vermorzel 1 in de vlucht. De twee anderen ontwijken de samenkomst der schoenzolen en gaan elk hun eigen weg. 1 probeert zich tevergeefs te camoufleren op mijn spierwit geverfd houten plafond. Alle hulp komt te laat. Wit plafond wordt gedeeltelijk rood. De laatste mug is volgens het eindrapport bezweken onder het verstikkende citronellaoffensief.

Een gevoel van opperste macht en zelfzekerheid overspoelt me. Ik zet Wagners "

Ride of the Valkyries" op het allerluidste, en geniet van "the smell of victory".

leave a comment