<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d30789381\x26blogName\x3dkiwikommer\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://kiwikommer.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_BE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://kiwikommer.blogspot.com/\x26vt\x3d3709486210001237602', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

panic! @ the station

vrijdag, oktober 06, 2006

Nog maar net gerecupereerd van een mooie 220Volt dat ik in een beschonken bui door mijn lijf heb gejaagd, kwam ik vandaag ergens rond 4u aan in het centraal station van Antwerpen. Allemaal happy people, gedaan met werken,studeren en al die stress, het weekend lacht hun toe, als plots uit het niets 3 gigantisch luide knallen iedereen opschrikt. Het beeld dat volgde was voor mij iets unieks. De helft van de mensen in het stationsgebouw liepen in volle paniek naar de andere richting. De andere helft bleef stokstijf staan, verbaasd zoekend naar de bron van het onheilspellende geluid.

Ik weet nog altijd niet wat de oorzaak van het geluid juist was, maar ik veronderstel dat het niets sensationeel was.

10jaar geleden zou iedereen aan een defecte trein gedacht hebben, nu denkt iedereen, waaronder zelfs ik, direct aan een moslim met hoofddoek die het station opblaast omdat… …wel ja… …hij moslim is, en moslims nu een maal dingen opblazen.

We zouden beter schrik hebben van het Vlaams Belang met hun griezelige 35% in Antwerpen.

  1. Anonymous dramoghe said:

    Dat is in schril contrast wat ik vorig jaar in Gent meemaakte.
    Er werd een bom-alarm afgeroepen en een nmbs-medewerker kwam iedereen van het perron, naar buiten jagen. Net op dat moment kwam de trein echter toe en iedereen stapte gewoon op om toch maar niet zijn trein te missen.
    "'t Zal wel weer vals alarm zijn."

  1. Blogger depolle said:

    amai, ik ben nu niet bepaald het snel schrik hebbend type, maar als er een bommelding zou zijn, zou ik toch wel even geen trein nemen.

leave a comment