<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d30789381\x26blogName\x3dkiwikommer\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://kiwikommer.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_BE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://kiwikommer.blogspot.com/\x26vt\x3d3709486210001237602', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

hoog

woensdag, september 13, 2006

Het mag dan wel enorme geldverspilling zijn, ik ben altijd al gefascineerd geweest door de race tussen verschillende naties om het hoogste gebouw van de wereld neer te zetten. Op dit moment gaat deze eer naar de Chinese "Taipei 101" met zijn hoogte van 508m.

Ik vind het persoonlijk maar een lelijk ding, maar iedereen zijn mening.

Het was echter al een tijdje stil op dit vlak, tot een paar recente aankondigingen. Zo zijn er tussen de jaren 2008 en 2010, 4 zeer indrukwekkende bouwwerken gepland. De nu al befaamde freedom tower, op de wtc site, moet met zijn verwachte hoogte van 416m, in 2010 af zijn. China toont zijn ambitie om de nieuwe wereldmacht te worden met 2 kolossen van 484m en 491m.

Het Chinese feestje zal echt volledig verbrod worden door de enige natie die het aandurft om nog een veel indrukwekkender, en bijna geschift, plan door te voeren.


Ik heb het hier natuurlijk over Dubai in de Verenigde Arabische emiraten met hun plan om de Burj Dubai al tegen 2008 af te hebben. Dit gebouw is, hou u vast, 705m hoog, zomaar even meer dan 2 keer zo hoog als de Chrysler building in New York.
  1. Anonymous Anoniem said:

    dubai? hebe die zo ni een gigantisch kunstmatig eiland in de vorm van een palmboom gemaakt?

  1. Blogger depolle said:

    inderdaad; dat zijn de zelfde zotten.

leave a comment