<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d30789381\x26blogName\x3dkiwikommer\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://kiwikommer.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_BE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://kiwikommer.blogspot.com/\x26vt\x3d-5153089024053065817', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

wacom test 1

zondag, september 03, 2006

Aanschouw hier mijn eerste Wacom creatie, ik noem het "meisje in duinen".

Ik heb momenteel wel nog steeds heel wat problemen met het correct schetsen. Het schilderen in Photoshop gaat al relatief goed. Voor de mensen die zich afvragen waarom ik een meisje heb getekend met een zombieachtig misvormd lichaam: Dit heeft totaal niets te maken met mijn beperkte tabletschets mogelijkheden. Het is namelijk een meisje in de duinen, en aan de kust is iedereen wel een beetje lichamelijk misvormd.

  1. Anonymous mr. f. rossaert said:

    Behalve zwervers...
    Die zien er altijd en overal super aantrekkelijk uit...

    Zou je die mss kunnen tekenen?

  1. Blogger depolle said:

    sorry, sexy kan ik niet tekenen.

leave a comment