<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d30789381\x26blogName\x3dkiwikommer\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://kiwikommer.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_BE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://kiwikommer.blogspot.com/\x26vt\x3d3709486210001237602', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

diepe gevoelens

dinsdag, augustus 29, 2006


Sinds iedereen het op hun blog zo vaak heeft over hun diepste en persoonlijkste gevoelens zal ik ook eens moeten beginnen: Vandaag voel ik mij nogal plakkerig, licht uitgedroogd, en ontdank al de gratis Activia van Danone voel ik mij nog meer opgeblazen als normaal. Ik voel ook de toetsen van mijn toetsenbord nu ik dit aan het typen ben, ook de rand van mijn laptop voel ik zachtjes met mijn pols. Ik voel me vandaag ook heel nutteloos nu ik niet moet werken en ik helemaal niets voor vandaag geplant heb om te doen. Ik voel mij ook warmer dan normaal sinds ik nu niet in een gigantische koelkast aan het werken ben. Op emotioneel en mentaal vlak voel ik mij zoals gewoonlijk echter zeer stabiel.

Voor mensen die zich even niet helemaal mentaal stabiel voelen: klik hier

leave a comment