<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d30789381\x26blogName\x3dkiwikommer\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://kiwikommer.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_BE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://kiwikommer.blogspot.com/\x26vt\x3d3709486210001237602', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Het onvermijdelijke...

zaterdag, augustus 19, 2006Na dagen van onzekerheid en onvoldoende inkomsten heeft de 1 mannige directie van Poogle met spijt in het hart te melden dat Poogle genoodzaakt is te stoppen met zijn activiteiten. De impact van dit faillissement en het resulterende jobverlies voor de eenmannige directie en het eenmannige werknemersbestand zal volgens de bedrijfsconsultant beperkt blijven op de Belgische economie. De eenmannige vakbond heeft al laten weten dat ze in hevige discussies zijn met de directie van Poogle.

Volgens waarnemers loopt de communicatie tussen de partijen zeer stroef en zijn er zware woorden gevallen tussen de directie en de voorzitter van de vakbond. De geruchten van corruptie en omkoperij helpen het dispuut ook niet opgelost te worden.

leave a comment