<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d30789381\x26blogName\x3dkiwikommer\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://kiwikommer.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_BE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://kiwikommer.blogspot.com/\x26vt\x3d3709486210001237602', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Hints voor poteniele moordenaar

donderdag, augustus 03, 2006

Ik ben allergisch voor: gras, hooi, berkenstuifmeel, appelen, kiwi's (inderdaad, grote shock), kersen en noten.

Je kan mij lokken naar een val met: taart, Adriana Lima, kersen(ondanks het feit ik er allergisch voor ben), de lokroep van een pauw en een glas helder water.

Net als de meeste mensen kan ik niet goed tegen: agressief bijtend zuur, vuur, een zuurstofloze omgeving, een handgeweer, een goed geplaatste pook met een scherp object, exotisch dieren met scherpe tanden die al een week niet hebben gegeten en tot slot een zeer zwaar object in combinatie met zwaartekracht.

leave a comment