<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d30789381\x26blogName\x3dkiwikommer\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://kiwikommer.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_BE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://kiwikommer.blogspot.com/\x26vt\x3d-5153089024053065817', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

losse opmerkingen

dinsdag, juli 18, 2006

Rotselaar lijkt soms op Zuid-Frankrijk. Wijgmaal lijkt soms op Griekenland.

Nivea moet zijn marketingstrategie aanpassen met Axe als voorbeeld.

Hollywood films verslechteren. Hollywood series verbeteren.

Ik haat fijn vezelig materiaal.

Ik heb thuis een heel hip televisietoestel, functionalisme op en top.

Ps: als je weet welke videoclip opstaat, kijk je te veel tv.

  1. Anonymous Anoniem said:

    Meneer moet dringent naar Buddinge - het einde van de wereld zijnde

  1. Blogger depolle said:

    Buddinge lijkt soms op Oost-Europa.

leave a comment