<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d30789381\x26blogName\x3dkiwikommer\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://kiwikommer.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_BE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://kiwikommer.blogspot.com/\x26vt\x3d3709486210001237602', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

alle apen apen Ottner na

woensdag, juli 12, 2006

Ik heb een tijdje terug de site van Oliver Ottner ontdekt; een groot photoshop-genie. Op zijn site staan een aantal van zijn werken die je zeker eens moet bekijken. Vooral de zebra vind ik indrukwekkend. Hierna dacht ik dan ook direct: “Dit moet ik ook eens proberen”. Het mooie snoetje van Adriana Lima (vind ik persoonlijk de mooiste vrouw op deze planeet) heb ik dan ook bij de hand genomen, en hier is dus het resultaat. Ik weet dat het niet echt van de zelfde kwaliteit is dan de genen van Oliver, maar ik heb ten minste geprobeerd.

leave a comment