<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d30789381\x26blogName\x3dkiwikommer\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://kiwikommer.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_BE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://kiwikommer.blogspot.com/\x26vt\x3d3709486210001237602', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

goedgekeurd

zondag, juli 09, 2006

de sugababes hebben een nieuwe single. op zich geen wereldnieuws, sinds zij net als al de andere pop-uitgeperste groepjes elke week een nieuwe single lijken te hebben. En normaal gezien voor mij ook niet echt opmerkwaardig omdat ik ze... ...jah... ...nogal slecht vind.
Het merkwaardige aan de single is dat het een cover is, en wat voor een cover? zomaar even een cover van "I bet you look good on the dancefloor" van die nieuwe britse hype "arctic monkeys". Een steengoed nummer, dus heb ik me ook gewaagd aan het beluistere van de cover.
En ik moet zeggen: shieke dinges. poppy stemmetjes van de meiden, toch wel voor hun doen zeer harde gitaargeluiden, en dat dan nog eens gemixt met wat electronische tinten. Niet zo goed als het orgineel, maar zeker het beluisteren waard.

leave a comment