<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d30789381\x26blogName\x3dkiwikommer\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://kiwikommer.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_BE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://kiwikommer.blogspot.com/\x26vt\x3d3709486210001237602', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Start

zaterdag, juli 08, 2006

joe!!! dees is het dus dan; de officiele start van de kiwikommer blog.
Wat kan je hier allemaal verwachten? wel ik zal het u even uitleggen.

Dit is een blog, geen bdagboek. Hier komt dus geen uitgebreid verslag van wat er allemaal in mijn ongelooflijk interessant leven gebeurd. wat komt er dan wel in?
Wel, dat worden bevindingen, dingen waar ik even aan denk of grappig/interessant vind, zaken die ik de moeite vind om met anderen te delen, tekeningen, photoshop afkooksels, foto's en aventoe een weetje over kiwis of komkommers.

Waarom een blog? wel, omdat iedereen het lijkt te doen, en ik een enorme meeloper ben.

Waarom kiwikommer? wel ,ik zou het zelf niet exact weten. komkommer is nog ietswat begrijpelijk omdat dit mijn favo groente is. de kiwi is minder begrijpelijk.
een kiwi is voor mij zoals een panda-beer: komt van een ver land, is bol en pluizig, maar het in men mond steken doe ik liever niet.

Hoe ga ik dit doen? wel, met mijn laptop

Wanneer ga ik dit doen? wel, nu onder andere

Wie gaat het doen? wel, ik!

 1. Blogger Lapin McAdam said:

  Absurde namen scoren.
  Asfaltkonijn is officieel "nu al legendarisch".

 1. Anonymous Anoniem said:

  nu, is het kiwifruit of kiwivogel? want je uitleg kan voor beide....

 1. Blogger depolle said:

  zo legendarisch als asfaltkonijn wil ik nu ook weer niet worden: Te veel druk, te veel stalkers,...


  wel eigelijk heb ik er zelf ook wat over getwijfeld. Ik heb hier zelfs op mijn pc een prentje van een mix tussen en komkommer en een kiwi(de vogel) liggen, maar ik ben dan toch maar gegaan voor het fruit.

leave a comment