<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d30789381\x26blogName\x3dkiwikommer\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://kiwikommer.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_BE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://kiwikommer.blogspot.com/\x26vt\x3d3709486210001237602', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

T-shirts

maandag, juli 10, 2006

Haat je shoppen en wil je toch hip gekleed door het leven gaan?
Dan had je het zelfde probleem als mij. Ik zeg "had", want dit probleem is nu officieel verleden tijd dankzij palmercash. Daar kan je tegen een zeer redelijke prijs, ongelooflijk hippe, retro, opvallende, vaak humoristische, soms provocerende, super demax T-shirts kopen.

Dus als je een dezer dagen een jongeman ziet rondlopen in de buurt van Leuven of Antwerpen, met een T-shirt waarop een groot communistisch logo op staat en met C.C.C.P. als bijschrift, weet je wie je hebt gezien.
En neen, het is niet Stalin, die is dood en had een snor

leave a comment