<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d30789381\x26blogName\x3dkiwikommer\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://kiwikommer.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_BE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://kiwikommer.blogspot.com/\x26vt\x3d3709486210001237602', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

dyslexie

maandag, juli 10, 2006

Telkens wanneer een of ander nieuwsgierig individu mij vraagt hoe het voelt om dyslexie te hebben antwoord ik meestal met iets banaals zoals: "je kan minder goed spellen". Maar nu heb ik een beter antwoord; en dit zo maar even door middel van een voorbeeld (hoe ongelooflijk hip is dat wel niet!)
Ondanks het feit dat ik het atomium als kind altijd "bollentoren" noemde, wist ik wel wat het atomium was. En ook weet ik al heel lang dat het atomium iets met IJzer atomen te maken heeft. Toch is het nu pas, 20 jaar na mijn geboorte, dat ik het verband leg tussen de naam van het bouwwerk, en het woord "atoom".
Ook nu een uurtje geleden, toen ik "au revoir" zij tegen iemand, dat ik plots besefte dat "au revoir" niet zomaar een synoniem is voor "salu", maar dat als je het opsplitst in "au" en "revoir", het letterlijk vertaald "tot weerziens" betekent.

Het zijn dagen als deze dat ik mij ongelooflijk dom voel.

 1. Anonymous Anoniem said:

  of net slim.. some people never figure that out!

 1. Blogger depolle said:

  geloof mij, bij mij is het zeer duidelijk dom.

 1. Anonymous Anoniem said:

  Hippopotomonstrosesquippedaliophobia - Fear of long words.

  eibofobie - angst voor pallindromen

leave a comment