<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d30789381\x26blogName\x3dkiwikommer\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://kiwikommer.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_BE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://kiwikommer.blogspot.com/\x26vt\x3d3709486210001237602', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

vraagtekens rond mijn aankomende dood???

dinsdag, augustus 01, 2006

Ik heb de laatste tijd constant het gevoel dat ik totaal onverwachts en op zeer jonge leeftijd ga sterven. Op zon ongelooflijk mysterieuze en onlogische manier. Misschien wordt ik wel de eerste man op aarde die sterft aan borstkanker, of misschien sterf ik wel als eerste Europeaan aan de vogelgriep en besmet ik zo de rest van europa. Misschien is het zelfs nog mysterieuzer zoals een vloek, uitgesproken door mijn aartsvijand, die dan een persoon is die ik heel graag heb, maar die mij blijkbaar weg wil omdat ik hem/haar nog 3euro moet, en hij/zij er gek van werd.

Om vraagtekens rond mijn aankomende dood te vermijden zal ik nu een paar verdachte zaken vertellen die later van pas kunnen komen:

 • Ik heb gisteren gedroomd over speculaas, kan niet gezond zijn. Misschien best hiervoor een boek van Freud aanschaffen
 • Ik heb blijkbaar een roos T-shirt, kan ook niet gezond zijn.
 • Ik heb nu al drie dagen geen zin meer in pizza.
 • Vandaag een chiromeisje komen aanbellen om te vragen op welke straat ze stond. Dit vond ik zeer verdacht. Kans bestaat dat ze te weten moest komen dat ik hier woon, om dan in de nacht gruwelijk en op een psychopathische manier toe te slaan.
 • De kassierster van mijn lokale supermarkt keek opnieuw zeer verdacht, mogelijkheid bestaat dat zij achter moord zit na het jupiler-afstandbediening-dispuut.
 • Als ik dood en verbrand naast een frituurketel lig moet je geen moeite doen. Dan heb ik gewoon, om te testen of dat echt zo gevaarlijk is, er een emmer water op gegooid.
 • Ook zelfmoord niet uitsluiten door het paranoia zoeken naar mogelijke moordenaars.

 1. Anonymous Tine said:

  Even om te zeggen dat je nog onmogelijk als eerste man kan sterven van borstkanker, omdat menig man je al voor waren!
  Er zijn dus al mannen aan borstkanker gestorven!
  kus tine

 1. Blogger depolle said:

  baarmoederkanker dan :P

 1. Anonymous Tine said:

  hihi, idd :)

leave a comment